Reserva da Biosfera

Miño, reserva da biosfera

//concellodemino.com/wp-content/uploads/2015/08/mino-reserva-biosfera.jpg

Miño forma parte dun dos espazos recoñecidos polo programa Home e Biosfera (MAB) da UNESCO que promove o desenvolvemento sostible baseado na mellora da relación do ser humano co seu ámbito.

Este programa, que creo a Rede Mundial de Reservas dá Biosfera, busca reconciliar a diversidade biolóxica e cultural co desenvolvemento económico e social.

//concellodemino.com/wp-content/uploads/2015/08/reserva.jpg

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo localízase no ámbito do litoral cántabro-atlántico de Galicia, no Noroeste da Península Ibérica. Este territorio componse principalmente de dúas grandes concas, as dos ríos Mero e Mandeo, ademais de incluír outras pequenas concas costeiras.

A Reserva inclúe a totalidade de 18 municipios, cuxa extensión a situaría como a segunda Reserva de Biosfera de maiores dimensións de Galicia.

O obxectivo principal das Reservas de Biosfera é a súa utilización para a conservación da diversidade biolóxica natural e cultural, deben ser espazos onde primen os obxectivos de conservación sobre os demais.

O territorio da Reserva de Biosfera caracterízase por albergar unha elevada riqueza de especies silvestres, tanto no relativo á flora coma na fauna. A súa conservación contribúe de xeito notable ao mantemento da diversidade biolóxica tanto a nivel rexional como global, ao encontrarse na Reserva múltiples poboacións de especies ameazadas e endémicas.

¿E en que consiste a Red Natura 2000?

Descarga o folleto informativo coa información necesaria para descubrir a nosa reserva en formato pdf.

//concellodemino.com/wp-content/uploads/2015/08/red-natura1.jpg

A Rede Natura 2000 naceu en 1992 como unha iniciativa da Unión Europea para frear a perda de biodiversidade. Trátase do principal instrumento co que conta a Unión Europea para a conservación da natureza.

O obxectivo desta política é protexer especies e hábitats máis ameazados no seu territorio. Actualmente, o 30% do territorio español está catalogado dentro da Rede Natura 2000, segundo datos de decembro de 2012. Deste xeito, España é o país europeo que máis superficie achega a esta rede, entre as que se encontra esta zona do Lambre.

Para asegurar a conservación de diferentes espazos debido ao seu interese natural, cultural, científico, educativo ou paisaxístico estes poden ser declarados Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN). Inclúense nesta consideración as zonas especiais da Rede Natura 2000 (directiva CEE 79/409 e 92/43) que non teñan outra figura de protección e nelas será posible a realización de usos e actividades tradicionais sempre que non vulneren os valores protexidos. Natura 2000, é unha rede europea de espazos naturais protexidos que inclúe os Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C) e as Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).

LIC-ZEPVN (ES1110007) Betanzos-Mandeo

http://concellodemino.com/wp-content/uploads/2015/08/lic-betanzos-130x130.jpg

Situación: Zona máis interna do Golfo Ártabro, no fondo da ría de Betanzos, ao NNW da provincia de A Coruña.

Municipios: Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne, Oza dos Ríos.

Superficie: 1.020 ha.

Outras figuras de protección: Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.

Accesos: A autovía A-6 e as estradas N-VI, N-651 e AC162 discurren a corta distancia do espacio natural. De elas parten numerosos viais secundarios, que permiten o achegamento a numerosos puntos da área.

 Descrición: O espazo natural está integrado polo esteiro e o curso baixo e medio do río Mandeo (25 km), parte do seu afluente o río Zarzo, o tramo baixo do río Mendo (9 km) e a desembocadura do río Lambre (Ponche do Porco). A zona estuárica (530 ten) do sistema Mandeo-Mendo-Lambre abarca dende as inmediacións de Betanzos ata a parte máis interna da ría do mesmo nome, augas abaixo, entre a localidade de Miño e a punta de Moruxo, ao bordo da praia de Gandarío, ao longo de case 7 km, e constitúe unha das maiores extensións de marisma litoral de Galicia, contando cunhas 170 ten de juncales e pradarías halófilas) e unha ampla extensión de augas abrigadas de fondo de ría (algo máis de 200 ten), que só parcialmente descobren coas baixamares.

Inclúe unha braña costeira de excepcional valor para a conservación, formado polo complexo estuarino que forma o río Baxoi na súa desembocadura na Enseada de Bañobre, na Ría de Betanzos. A inclusión deste espazo considera un notable conxunto de tipos de hábitats mariños e fluviomarinos, ecosistemas dunares e pequenas superficies de matogueiras costeiras. Así mesmo, este complexo húmido costeiro alberga poboacións notables de especies de interese para a conservación, había conta do importante papel que xogan estas brañas como puntos de enlace para os movementos migratorios e o intercambio xenético destas, favorecendo a conectividade e a permeabilidade dos medios naturais.

LIC-ZEPVN Estuario do Río Baxoi

http://concellodemino.com/wp-content/uploads/2015/08/lic-estuario-130x130.jpg

Inclúe unha braña costeira de excepcional valor para a conservación, formado polo complexo estuarino que forma o río Baxoi na súa desembocadura na Enseada de Bañobre, na Ría de Betanzos. A inclusión deste espazo considera un notable conxunto de tipos de hábitats mariños e fluviomarinos, ecosistemas dunares e pequenas superficies de matogueiras costeiras. Así mesmo, este complexo húmido costeiro alberga poboacións notables de especies de interese para a conservación, había conta do importante papel que xogan estas brañas como puntos de enlace para os movementos migratorios e o intercambio xenético destas, favorecendo a conectividade e a permeabilidade dos medios naturais.